Προπτυχιακές σπουδές

Προπτυχιακές σπουδές

Στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΠΔΜ λειτουργούν δύο τμήματα:

  • Τμήμα Πληροφορικής
  • Τμήμα Μαθηματικών.

Η αποστολή του Τμήματος είναι να προάγει το επιστημονικό πεδίο της Πληροφορικής και την κατάρτιση νέων επιστημόνων Πληροφορικής που θα μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των διαφόρων εταιρειών Πληροφορικής καθώς και στη μέση εκπαίδευση ή στον Πανεπιστημιακό χώρο . Αυτό το επιτυγχάνει διεξάγοντας έρευνα στους τομείς της Πληροφορικής και προσφέροντας στους φοιτητές του σύγχρονες προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Το Τμήμα οδηγεί σε Πτυχία Μαθηματικών (χωρίς ειδικεύσεις και κατευθύνσεις). Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μαθηματικών έχουν το δικαίωμα:
- να διορίζονται ως καθηγητές μαθηματικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κλάδου ΠΕ-03.
- να συμμετέχουν σε προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. ή άλλων φορέων για διορισμό στις Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ..

TOP