Γενική Συνέλευση Σχολής

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από:

α) Τον Κοσμήτορα της Σχολής.

β) Τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής.

γ) Τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Γενικής Συνέλευσης Σχολής των περιπτώσεων α΄ και β΄.

δ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για διετή θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής.

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν οριστεί ή εκλεγεί οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων γ΄ και δ΄, αντίστοιχα.

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής έχει όσες αρμοδιότητες της αναθέτει ο νόμος, ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός, καθώς και εκείνες που δεν ανατίθενται σε άλλα όργανα της Σχολής.

Γενική Συνέλευση Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα  Πληροφορικής

α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα
1 Δόσης Μιχαήλ Καθηγητής
2 Μιχάλας Άγγελος Καθηγητής
3 Βέργαδος Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής
4 Καλογηράτου Ζαχαρούλα Καθηγήτρια
5 Νικολάου Σπυρίδων Λέκτορας
6 Σινάτκας Ιωάννης Καθηγητής
7 Σταμπουλτζής Μιχαήλ Λέκτορας
8 Φωτιάδης Δημήτριος Επίκουρος  Καθηγητής
9. Τασκασαπλίδης Γεώργιος Ε.ΔΙ.Π
10. Αγγελής Στυλιανός Ε.Τ.Ε.Π

 

Τμήμα Μαθηματικών

α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα
1 Καλογηράτου Ζαχαρούλα Καθηγήτρια
2 Πετράκης Ανδρέας Καθηγητής
3 Γιαγκόπουλος Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής
4 Μονοβασίλης Θεόδωρος Καθηγητής
5 Μπίσμπας Αντώνιος Καθηγητής

 

Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Θετικών Επιστημών ορίζεται η Τούλιου Αθηνά , μόνιμη υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού της Γραμματείας της Κοσμητείας της  Σχολής Θετικών Επιστημών.

Δεν ορίζονται εκπρόσωποι των φοιτητών, επειδή δεν διεξήχθησαν εκλογές για την

ανάδειξη νέων εκπροσώπων.

TOP