Κοσμητεία

Η Κοσμητεία αποτελείται από:

α) Τον Κοσμήτορα της Σχολής.

β) Τους Προέδρους των Τμημάτων.

γ) Τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Κοσμητείας των περιπτώσεων α΄ και β΄.

δ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής, για διετή θητεία και δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία.

 

Στην Κοσμητεία ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Οργανισμού, του Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:

α) έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Σχολής και των Τμημάτων της,

β) χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική της Σχολής και την πορεία ανάπτυξής της, στο πλαίσιο της πολιτικής του Ιδρύματος, και προβαίνει σε τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων,

γ) επεξεργάζεται τις εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων για τη δημιουργία νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π., καθώς και μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και υποβάλλει

τις σχετικές προτάσεις στη Σύγκλητο,

δ) κατανέμει τα κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού στα Τμήματα, στα Εργαστήρια, στις Κλινικές και στα Μουσεία της Σχολής, όταν αυτά δεν ανήκουν σε Τμήματα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου,

ε) εισηγείται τη διεξαγωγή και συντονίζει τα κοινά μαθήματα Τμημάτων της Σχολής με άλλα Τμήματα της ίδιας ή άλλης Σχολής,

στ) διατυπώνει γνώμη για τον προγραμματικό σχεδιασμό του Ιδρύματος, κατά το σκέλος που αφορά στη Σχολή,

ζ) οργανώνει και καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της Κοσμητείας,

η) προτείνει στη Σύγκλητο δημιουργία νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων,

θ) λαμβάνει την πρωτοβουλία ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ Τμημάτων της Σχολής ή με Τμήματα άλλων Σχολών, προκειμένου να ενισχυθεί η διεπιστημονικότητα των προγραμμάτων σπουδών.

Κοσμητεία

2023-2024

 • Δόσης Μιχαήλ, Κοσμήτορας
 • Μπίσμπας Αντώνιος, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Βέργαδος Δημήτριος, Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Κοσμητεία

2019-2022

 • Καλογηράτου Ζαχαρούλα, Κοσμήτορας
 • Δόσης Μιχαήλ, Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής
 • Μπίσμπας Αντώνιος, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Σινάτκας Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής
 • Φωτιάδης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής
 • Δημόκας Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής
 • Μονοβασίλης Θεόδωρος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (μέλος της Προσωρινής Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών)
 • Γιαγκόπουλος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (μέλος της Προσωρινής Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών)
 • Τασκασαπλίδης Γεώργιος, μέλος ΕΔΙΠ Τμήματος Πληροφορικής
 • Αγγελής Στυλιανός, μέλος ΕΤΕΠ Τμήματος Πληροφορικής
TOP