Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Ο εσωτερικός κανονισμός κάθε τμήματος αναφέρεται στις διαδικασίες που ακολουθούνται για την επιλογή των υποψήφιων διδακτόρων, την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, την αποτίμηση της προόδου της έρευνας και την τελική κρίση της διατριβής.

TOP